Mục Vụ | Phụng Vụ

Chương Trình Giờ Kinh Sáng Tối

Ngày cập nhật: 6/3/2013 3:28:44 PM


 

Untitled Document

Kinh Sáng
Kinh Tối Mẫu 1
Kinh Tối Mẫu 2
Dấu Thánh Giá
Dấu Thánh Giá
Dấu Thánh Giá
Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Kinh riêng.Chọn một trong các kinh:
Kinh Dâng Ngày
Kinh Trước Khi Xét Mình
Kinh Trước Khi Xét Mình
Kinh thay đổi.
Kinh Ăn Năn Tội hoặc Thú Nhận
Kinh Mân Côi
Lời Chúa (đọc vài câu hoặc một đoạn trong sách Tin Mừng, rồi thinh lặng suy nghĩ ít phút).
Lời Chúa (đọc vài câu hoặc một đoạn trong sách Tin Mừng, rồi thinh lặng suy nghĩ ít phút).
Kinh Dâng Mình hoặc Kinh Cầu Cho Cha Mẹ
Kinh riêng.Chọn một trong các kinh:
Kinh riêng.Chọn một trong các kinh:
Kinh Chúc Lành
Kinh Chúc Lành
Kinh thay đồi: Phú Dâng, Cám Ơn, Thiếu Nhi Cầu Cho Cha Mẹ, Thiếu Nhi Dọn Mình Rước Lễ


Kinh Mân Côi


Kinh Trông CậyBa Câu Lạy

 

Đức Giám Mục
Suy Niệm GKGĐ