Thế Giới Nhìn Từ Vatican 02-08/03/2017: Ngày Thứ Tư Lễ Tro đẫm máu tại Kabul, Veracruz, Mosul

Thế Giới Nhìn Từ Vatican 08/03/2017


Ngày Thứ Tư Lễ Tro đẫm máu tại Kabul, Veracruz, Mosul